LEAVITT, RENASCENCE en ALTERNATIVE BULLDOGS

 

X-rays of röntgenfoto's van heupen, ellebogen en rug. Waar gaat dit over?

 

Tegenwoordig laten meer en meer fokkers hun Bullen röntgenen. Sommigen alleen de heupen (HD), anderen doen ook de ellebogen (ED) of ook nog, zoals wij, de rug op Spondylose. Op zich is dat een positieve ontwikkeling, maar alles valt en staat bij de beoordeling van deze foto's.
Het beoordelen van deze foto's is absoluut niet simpel en moet overgelaten worden aan specialisten. De meeste dierenartsen wagen zich hier ook niet aan.

 

Inmiddels hebben wij al enige jaren ervaring met het röntgenen van Bullen.
Wij röntgenen onze honden op een leeftijd van 18 maanden, om te zien of deze dieren geschikt zijn voor ons om mee verder te fokken. Dit betekent dus niet dat wanneer een hond niet geschikt is voor het fokken, de heupen te slecht zijn om als een normale huishond uistekend door het leven te gaan.

 

    

                     slechte heup                                                                 goede heup    

 

Wij stellen erg hoge gezondheids eisen aan de Bullen waar we mee fokken, dus ook zeer zeker aan röntgenfoto's. Enige jaren geleden lieten wij onze x-rays beoordelen in Amerika, later in Nederland en nu in Duitsland.
Ons is gebleken dat er een groot verschil is in het beoordelen van foto's door diverse radiologen, wij hebben diverse voorbeelden van x-rays die in Amerika goed zijn bevonden, maar door onze radioloog twee gradaties slechter zijn beoordeeld. Dit kan dus inhouden dat een Bull dan door ons uit de fok wordt gehaald.

Natuurlijk is het niet simpel om foto's te beoordelen, het is geen kwestie van de foto's tegen het licht houden en dan maar even kijken of het er goed uit ziet. Ellebogen zijn een kunst op zich om te beoordelen, bij de heupen moet ook de Nordberghoek gemeten worden.

 

Voor ons geldt dat alleen het beste goed genoeg is, daarom röntgenen wij in samenwerking met de Old Type Breeders Association e.V. (OTBA) onze Bullen in Duitsland. Wij laten de foto's dus ook in Duitsland maken, dit geschiedt verplicht onder verdoving van de hond. Zodoende kan de radioloog de hond in de perfecte houding houden om de x-rays te maken. Verkeerd gemaakte foto's kunnen een uitslag positief beïnvloeden en dat is vanzelfsprekend niet de bedoeling. Bijkomend voordeel van de verdoving is ook dat de dierenarts in alle rust de hond verder kan controleren, denk daarbij aan ogen en gebit.

 

Gelukkig sluiten steeds meer Old English Bulldog fokkers zich aan bij de OTBA e.V. en laten ook eigenaren hun Bullen röntgenen via deze organisatie. Daardoor krijgen wij steeds meer inzicht in de ontwikkeling van de Old English Bulldog. Ook zien we op deze manier meer uitstekende Bullen die eventueel beschikbaar zijn voor de fok. Dit komt de gezondheid van dit ras alleen maar ten goede.

 

 

Röntgenen in Duitsland, met mooie resultaten

 


 X-rays of hips, elbows and spine. What is this about?

Nowadays, more and more breeders x-ray their Bulldogs. Some do only the hips (HD), others do the elbows (ED), or even, like us, do the spine on Spondylosis.
That in itself is a positive development, but everything stands and falls with the assessment of these photos.
Judging  these pictures is definitely not easy and should be left to specialists.
Most vets do not even do this.

 

We now have several years of experience with the X-rays of Bulldogs.
We X-ray our dogs at the age of 18 months, to see if these animals are suitable for us to continue breeding. This does not mean that when a dog is not suitable for breeding, the hips are too bad for the dog to have an excellent normal life.

 

We set very high demands on the health of the Bulldogs we breed with, so also of the radiographs.Some years ago we let judge our x-rays in America, later in the Netherlands and now in Germany.We have found that there is a big difference in the assessment of photographs by several radiologists, we have several examples of X-rays which have been certified in America, but are rated two grades worse by our radiologist. This could mean therefore a Bull is then extracted by us from breeding.
Of course it is not easy to assess photos, it is not a matter of keeping the pictures up to the light and then just see if it looks good. Elbows are an art in itself to assess, at the hips the Nordberg angle should also be measured.

 

For us only the best is good enough, so we X-ray, in cooperation with the Old Type Breeders Association e.V. (OTBA) our Bulldogs in Germany. We make the pictures so also in Germany, this will be mandatory under anesthesia of the dog. So the radiologist can keep the dog in the perfect position to make the X-rays. Wrong Pictures can positively influence an outcome and this is obviously not the intention. An additional advantage of the anesthetic is that the vet, in peace can further control the dog, like eyes and teeth.

 

Fortunately, more and more Old English Bulldog breeders joined the OTBA e.V. and also owners allow their Bulldogs to be x-rayed by this organization. This gives us more insight into the development of the Old English Bulldog. We also find in this way more excellent Bulldogs that may be available for breeding. This is a benefit to improve the health of this breed.

 

 

 

© M.P. van Sunder. Alle afbeeldingen en teksten zijn auteursrechtelijk beschermd

 

SUNDANCE BULLDOGS | mp.vansunder@quicknet.nl